Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Paya Sambuddha Kat Kyaw
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Paya Sambuddha Kat Kyaw
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Paya Sambuddha Kat Kyaw
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Lake INle - Paya In Dein
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Lake INle - Paya near Tar Kaung
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Lake INle - Paya In Dein
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Mrauk U
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Mandalay
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Paya Sambuddha Kat Kyaw
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Bagan
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Bagan
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Lake INle - Paya In Dein
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Mrauk U
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Bagan
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Bodhi Tataung
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Bagan
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Mandalay - Paya Hsinbyume
  Myanmar Januar 2012 Portfolio Buddahs 02
  Mandalay - Paya Hsinbyume